GoUni – เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อ ป.เอก

Doctor’s Degree หรือการเรียนในระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษา 3 ปีขึ้นไป เป็นการเรียนที่มีความลึกซึ้งตามหัวข้อหรือสาขาที่สนใจ เพราะฉะนั้นการเรียนในระดับปริญญาเอกจึงเป็นการต่อยอดความรู้จากระดับปริญญาโท เพื่อนำไปใช้ในสายอาชีพต่างๆ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาบริษัทเอกชน หรือ ตำแหน่งสายงานวิชาการต่างๆ 

การสมัครเรียนด้วยการเขียน Research Proposal

การสมัครเรียนระดับปริญญาเอกในต่างประเทศจะมีขั้นตอนสำคัญเริ่มแรกในการเข้าเรียนนั่นก็คือ Research Proposal นั่นเอง เนื่องจากการเขียน Research Proposal จะเป็นการนำเสนอหัวข้องานวิจัยที่ผู้เรียนสนใจ บอกเล่ารายละเอียดโดยรวม และส่งเอกสารนี้ให้ทาง Supervisor ของมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสนใจพิจารณา ในกรณีที่ทาง Supervisor ตอบรับ Research Proposal แล้ว ก็สามารถให้ทาง GoUni สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยต่อไปได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและต้องการคำแนะนำตัวเลือกสถาบันต่างๆ ทาง GoUni ก็สามารถช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่การเลือกมหาวิทยาลัย แนะนำมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับงานวิจัยของผู้เรียน รวมไปถึงดูแลในการสมัครเรียนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. Research proposal
2. Transcript
3. Passport
4. Degree Certificate
5. CV / Resume
6. Statement of Purpose (SoP)
7. IELTS Academic for UKVI
8. Recommendation letter 2 ฉบับ (สามารถขอจากอาจารย์และหัวหน้างานได้)
9. Portfolio (สำหรับผู้สมัครหลักสูตร Art & Design)

ประเทศที่สามารถไปเรียนได้

United Kingdom

Scroll to Top