GoUni – เรียนต่อต่างประเทศ

สาขาน่าเรียนทางด้าน Brand Management, Luxury Brand Management

เป็นการเรียนในเชิงบริหารธุรกิจ การวางกลยุทธ์สร้างแบรนด์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมไฮแอนด์หรูหรา โดยผ่านการสื่อสารทางการตลาด การส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นจนเกิดภาพจำของธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านสาขานี้

  • Regent’s University London
  • Nottingham Trent University
  • Brunel University London
  • Coventry University
  • University Southampton
  • University of East Anglia
  • University of Lincoln
  • University of the Creative Arts
  • Birmingham City University

ใครที่เหมาะกับการเรียนสาขานี้

คนที่มีความหลงใหลในแฟชั่น เทรนด์และเทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์

เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

นักการตลาด, นักประชาสัมพันธ์ (PR), นักวางแผนกลยุทธ์, ผู้จัดการแบรนด์, เจ้าของแบนด์, นักกลยุทธ์แบรนด์

Scroll to Top