GoUni – เรียนต่อต่างประเทศ

สาขาน่าเรียนทางด้าน Business & Management

เป็นการเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร ที่เน้นการจัดการองค์กร ผู้เรียนจึงจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจในภาพกว้าง ในเนื้องานของทุกๆ ฝ่ายในองค์กร อาทิเช่น งานบริหารงานบุคคล (HR) งานทางด้านการตลอด (Marketing) งานด้านการเงิน (Finance) เพื่อเอาไปวางและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ

สาขาน่าเรียนทางด้าน Business and Management

 • Business Management
 • Entrepreneurship
 • International Business

มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านสาขานี้

 • University of Bath
 • Durham University
 • University of Birmingham
 • University of Nottingham
 • Lancaster University
 • University of Reading
 • University of Surrey
 • University of Southampton
 • University of Kent
 • Aston University

ใครที่เหมาะกับการเรียนสาขานี้

 • คนที่ไม่มีพื้นฐานการเรียนทางด้าน Business มาแต่อยากเปลี่ยนสายการทำงานทางด้านการบริหาร หรือคนที่เรียนวิชาทางด้าน Business นิดหน่อยแต่อยากเจาะลึกทางด้านนี้เพิ่มขึ้น

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

 • เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหารในแผนกงานต่างๆ, นักพัฒนาธุรกิจ, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
Scroll to Top